top of page
Hizmet Sözleşmesi

cigdemkurtuluseser.com web sitesini (Bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır), aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları kabul etmiş sayılmaktadır:
 

SİTE'de satışta olan veya hakkında bilgi verilen ürünler ve hizmetler (Bundan sonra HİZMET olarak anılacaktır) ve SİTE'deki tüm sayfalar Kurtuluş Eser Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) malıdır ve ŞİRKET tarafından işletilir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
 

1. SORUMLULUKLAR
 

1.1. ŞİRKET, fiyatlar ve sunulan HİZMET üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
1.2. ŞİRKET, MÜŞTERİ'yi, işbu sözleşme konusu HİZMET'ten, teknik arızalar dışında yararlandıracağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. MÜŞTERİ, HİZMET'lerin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1.4. HİZMET, SİTE'de belirtilen şartlarda ve içerikte sunulur.
 

2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 

2.1. SİTE'de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ŞİRKET'e ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu HİZMET'ten yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda MÜŞTERİ'ye hiçbir hak vermez.

2.2. HİZMET içeriği, (eğitim kitapları, sunumlar, videolar, ses kayıtları, sosyal medya paylaşımları, canlı yayınlar, seanslar, blog yazıları, web sayfaları v.b.) hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. SİTE'nin veya HİZMET içeriğinin bütünü veya bir kısmı, başka bir mecrada (web sitesi, sosyal medya, ses kaydı, video kaydı, basılı yayın v.b.) veya etkinlikte (eğitim, seminer, canlı yayın, seans v.b.) izinsiz olarak kullanılamaz.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ
 

3.1. ŞİRKET, MÜŞTERİ'nin ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi MÜŞTERİ'yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi (Bundan sonra GİZLİ BİLGİ olarak anılacaktır) içermektedir.

3.2. GİZLİ BİLGİ, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.3 ŞİRKET'in bilgi gizliliğine dair uyguladığı politikalar, SİTE'de Gizlilik ve Güvenlik Politikası  altında detaylandırılmıştır.

4. KAYIT VE GÜVENLİK
 

MÜŞTERİ, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve MÜŞTERİ bilgilendirilmeksizin HİZMET'ten faydalanma hakkı geçersiz sayılabilecektir.

​​

5. MÜCBİR SEBEP
 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
 

6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 

7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
 

ŞİRKET dilediği zaman HİZMET'i ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler SİTE'de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 

8. TEBLİGAT
 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ŞİRKET'in bilinen e-posta adresi ve MÜŞTERİ'nin ŞİRKET'e beyan ettiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, talepte bulunurken belirttiği posta adresinin, geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu e-posta adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 

9.DELİL SÖZLEŞMESİ
 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, MÜŞTERİ, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 

10. CAYMA HAKKI
 

MÜŞTERİ, sözleşme konusu HİZMET'in teslimi sonrasında cayma, değiştirme hakkına sahip değildir. HİZMET, MÜŞTERİ'nin erişimine açıldıktan sonra iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır.  Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde MÜŞTERİ, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. Komisyon bedelleri düşülür, fatura iade edilmez ise vergi ve yükümlülük giderleri iade edilmez.
 

11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul(Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page